OVERIGE BELANGRIJKE ARRESTEN

Sociaal recht

Arbeidsrecht

Arbeidsbescherming – Preventie en bescherming op het werk – Beperking aan de uitvoering door een externe dienst van zijn wettelijk bepaalde opdrachten

Arrest van 14 februari 2020 (C.18.0124.F) met conclusie van advocaat-general Ph. De Koster

Een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk kan zijn wettelijk bepaalde opdrachten, waaronder die betreffende de ergonomie, enkel uitvoeren in het kader van de reglementering betreffende het welzijn van de werknemers ten behoeve van een aangesloten werkgever (Artt. 4, § 1, en 33, § 1 en 2, Wet Welzijn Werknemers; art. 6 KB 27 maart 1998).