Bijlage

Organigram en samenstelling
van het Hof van Cassatie
en het openbaar ministerie

Organigram en samenstelling van de zetel op 31 december 2020


ORGANIGRAM


1 eerste voorzitter (N)

1 voorzitter (F)

6 sectievoorzitters (3N en 3F)

22 raadsheren(11F en 11N)

hetzij in totaal 30 magistraten.

Onder de magistraten van de zetel hebben 9 leden het wettelijk bewijs geleverd van de kennis van de andere landstaal; één lid levert het bewijs van de kennis van de Duitse taal.SAMENSTELLING


Algemene leiding: eerste voorzitter B. Deconinck

Leiding: eerste voorzitter B. Deconinck

FRANSE AFDELING

sectievoorzitters

Chr. Storck

M. Delange

raadsheren

M. Lemal

M.-Cl. Ernotte

S. Geubel

A. Jacquemin

M. Marchandise

M. Moris

plaatsvervangers
raadsheren

Fr. Roggen

T. Konsek

Fr. Lugentz

NEDERLANDSE AFDELING

eerste voorzitter

B. Deconinck

sectievoorzitters

E. Dirix

K. Mestdagh

G. Jocqué

raadsheren

B. Wylleman

K. Moens

I. Couwenberg

S. Mosselmans

plaatsvervangers
raadsheren

F. Van Volsem

A. Lievens

E. Francis

F. Stévenart Meeûs

E. Van Dooren

Leiding: voorzitter ridder J. de Codt

FRANSE AFDELING

voorzitter

J. de Codt

sectievoorzitter

B. Dejemeppe

raadsheren

F. Roggen

E. de Formanoir

T. Konsek

F. Lugentz

F. Stévenart Meeûs

plaatsvervanger
sectievoorzitter

M. Delange

plaatsvervangers
raadsheren

M. Lemal

M.- Cl. Ernotte

S. Geubel

S. Berneman

NEDERLANDSE AFDELING

sectievoorzitter

G. Jocqué

raadsheren

F. Van Volsem

P. Hoet

A. Lievens

E. Francis

S. Berneman

I. Couwenberg

E. Van Dooren

S. Van Overbeke

plaatsvervanger
sectievoorzitter

K. Mestdagh

plaatsvervangers
raadsheren

B. Wylleman

S. Mosselmans

Leiding: eerste voorzitter B. Deconinck

FRANSE AFDELING

sectievoorzitters

Chr. Storck

M. Delange

raadsheren

M. Lemal

M.-Cl. Ernotte

S. Geubel

A. Jacquemin

M. Marchandise

M. Moris

plaatsvervangers
raadsheren

S. Berneman

E.de Formanoir

NEDERLANDSE AFDELING

eerste voorzitter

B. Deconinck

sectievoorzitters

E. Dirix

K. Mestdagh

raadsheren

A. Lievens

B. Wylleman

K. Moens

I. Couwenberg

plaatsvervangers
sectievoorzitter

G. Jocqué

M. Delange

plaatsvervanger raadsheer

P. Hoet

Voorzitter: sectievoorzitter K. Mestdagh

Plaatsvervangende voorzitters: sectievoorzitter M. Delange en raadsheren F. Roggen en P. Hoet

Organigram en samenstelling van het openbaar ministerie op 31 december 2020

ORGANIGRAM


1 procureur-generaal (F)

1 eerste advocaat-generaal (N)

11 advocaten-generaal (6N et 5F)

d.i. een totaal van 13 magistraten.

Onder de magistraten van het parket hebben 5 leden het bewijs geleverd van de kennis van de andere landstaal; één lid leverde het bewijs van de kennis van de Duitse taal.

De dienst van de zittingen werd, in de regel, als volgt onder de magistraten van het parket verdeeld:

Eerste kamer (burgerlijke zaken, handelszaken en fiscale zaken)

  • Nederlandstalige afdeling: de eerste advocaat-generaal en twee advocaten-generaal
  • Franstalige afdeling: de procureur-generaal en twee advocaten-generaal

Tweede kamer (strafzaken)

  • Nederlandstalige afdeling: drie advocaten-generaal
  • Franstalige afdeling: twee advocaten-generaal

Derde kamer (sociale zaken en, soms, burgerlijke en fiscale zaken)

  • Nederlandstalige afdeling: een advocaat-generaal
  • Franstalige afdeling: een advocaat-generaal


Tuchtzaken:

  • Nederlandstalige afdeling: de procureur-generaal, de eerste advocaat-generaal en een advocaat-generaal
  • Franstalige afdeling: de procureur-generaal en een advocaat-generaal

In voorkomend geval worden die magistraten vervangen door een door de procureur-generaal aangewezen lid van het parket, of worden de zaken over een bepaalde materie verdeeld onder de advocaten-generaal van een andere kamer.


Rechtsbijstand (N en F) :

  • twee advocaten-generaal (1N en 1F)SAMENSTELLING


Procureur-generaal : A. Henkes

Eerste advocaat-generaal : R. Mortier

Advocaten-generaal :

Th. Werquin

D. Vandermeersch

H. Vanderlinden

M. Nolet de Brauwere

Ph. de Koster

A. Winants

J. Van der Fraenen

B. De Smet

E. Herregodts

D. Schoeters

B. Inghels

Referendarissen

Het kader bestaat uit 10 plaatsen voor Nederlandstaligen en 5 plaatsen voor Franstaligen.

G. Van Haegenborgh (N)

D. Patart (F)

G.-Fr. Raneri (F)

F. Louckx (N) (langdurig afwezig)

M. van Putten (N)

F. Parrein (N)

A. Meulder (F)

A. Lenaerts (N)

J. del Corral (N)

S. Guiliams (N)

E. Van Stichel (N)

M. de Potter de ten Broeck (N)

P. Brulez (N)

S. Jansen (N)

C. Van Severen (N)

Magistraten met opdracht

F. Blockx, rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen

H. Mormont, raadsheer in het arbeidshof te Luik

B. Van den Bergh, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen

A. Deleu, rechter in de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, afdeling Charleroi

N. Pirotte, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik

A. Bossuyt, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Organigram en samenstelling van de griffie op 31 december 2020

ORGANIGRAM

Personeelsbestand

Wettelijk kader

1 hoofdgriffier

1 griffier-hoofd van dienst

11 griffiers

21 assistenten
(2 vacant en 3 gedetacheerd)

11 medewerkers
(6 vacant)

Buiten kader

1 deskundige
gebouwenbeheerder

14 contractuele
medewerkersSAMENSTELLING


Hoofdgriffier: T. Heins

Griffier-hoofd van dienst: J. Pafenols

Griffiers:

F. Adriaensen

F. Gobert

P. De Wadripont

T. Fenaux

K. Van Den Bossche

A. Marcelis (absence longue durée)

V. Van de Sijpe (kabinetssecretaris)

L. Body

M. Van Beneden

V. Vanden Henden

Secretariaat van het parket

ORGANIGRAM


1 hoofdsecretaris (F)

1 secretaris-hoofd van dienst (N)

5 secretarissen (3F en 2N)

1 deskundige documentatiebeheer

7 assistenten (waarvan vier plaatsen in te vullen zijn)

4 medewerkers (waarvan twee contractueel)SAMENSTELLING


Hoofdsecretaris:

E. Ruytenbeek

Secretaris-hoofd van dienst:

N. Van den Broeck

Secretarissen:

V. Dumoulin

J. Cornet

Ph. Peters

J. Wyns

I. Neckebroeck

Secretariaat van de Eerste Voorzitter

Griffier-kabinetssecretaris:

V. Van de Sijpe

Assistenten:

S. Samyn

E. De Rouck

Steundienst

1 Attaché ICT:

M. Van Bossche

2 Experts ICT:

J. de Smedt

N.

1 Financieel
deskundige:

H. Bossuyt

Dienst overeenstemming der teksten en documentatiedienst


Deze dienst is samengesteld uit verschillende magistraten met opdracht, twee assistenten en een ploeg vertalers.


Dienst overeenstemming der teksten


Het kader bestaat uit tien attachés. Twee plaatsen zijn momenteel niet ingevuld in deze vertaaldienst, die onder het gezag en de leiding staat van de eerste voorzitter, bijgestaan door de procureur-generaal.

Directie:

S. De Wilde

Leden:

V. Bonaventure

A. Brouillard

E. Fremaux

E. Mathu

S. VandergheynstDocumentatiedienst


Assistenten:

Ch. Dubuisson

M. Michelot

P. Duchenne

Medewerker:

A.-M. Erauw

Bibliotheek

Deskundige documentatiebeheer:

Ch. Willemsen

Assistent:

A. Boudart