Het Hof van Cassatie in cijfers

INLEIDING

Dit hoofdstuk bespreekt de cijfers voor het kalenderjaar 2020 en geeft daarbij de evolutie van de cijfers over de voorbije tien jaar weer. Het hoofdstuk bestaat uit twee delen.

In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de globale cijfers voor het kalenderjaar 2020 besproken, over de verschillende materies heen.

Zoals blijkt uit de conclusie, heeft de SARS-CoV-2 pandemie de cijfers voor 2020 amper beïnvloed, hoewel het Hof van Cassatie zijn werking op korte termijn heeft moeten aanpassen. Het aantal nieuwe zaken evenals het aantal uitgesproken arresten bleef in vergelijking met de voorgaande jaren nagenoeg constant.

In het tweede deel worden de cijfers per afzonderlijke materie besproken. Het Hof inventariseert de zaken daarbij als volgt:

C: privaat en publiek recht

D: tuchtrecht

F: fiscaal recht

G: rechtsbijstand

H: prejudiciële verwijzingen naar het Hof van Cassatie

P: strafrecht

S: sociaal recht.

De eerste kamer behandelt de C-, D-, F- en H-zaken. De tweede kamer behandelt de P-zaken. De derde kamer behandelt de S-zaken, soms ook C-zaken en heel occasioneel F-zaken. Elke kamer heeft een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling. Het bureau voor rechtsbijstand behandelt de G-zaken.

Belangrijk is te beklemtonen dat het cijfermateriaal over de voorgaande jaren afwijkt van de cijfers die in de vorige jaarverslagen werden meegedeeld. Een controle van de openstaande dossiers door onder meer de griffie gaf aan dat in een aantal dossiers de beslissing onvolledig of onjuist administratief was verwerkt. Dit gaf in het informaticasysteem van het Hof een vertekend beeld van het aantal openstaande dossiers of de werkvoorraad. In de loop van 2020 werd daarom een “opschonings-operatie” uitgevoerd, die dankzij de gezamenlijke inspanningen van de griffie en de IT-dienst van het Hof volledig kon worden afgerond voor de periode tot en met 2017. Die operatie heeft onder meer geleid tot een significante daling van de openstaande werkvoorraad van het Hof aan het einde van 2020 in vergelijking met de werkvoorraad aan het einde van voorgaande jaren zoals die in de vorige jaarverslagen werd meegedeeld. Waar nodig, werd daarom het cijfermateriaal met betrekking tot voorgaande jaren aangepast.